دکتر شاهین باستانی نژاد

درباره دکتر شاهین باستانی نژاد

نمایش ویدئو

جراحی بینی

عجیب ترین ویدئوی جراحی بینی که تا به حال دیده اید

نمایش ویدئو

جراحی بینی

نمونه جراحی های بینی دکتر شاهین باستانی نژاد

نمایش ویدئو