جراحی ترمیمی بینیِ کوتاه، نسبتا مشکل، در جراحی های قبل داخل بینی پروتز هایی جای گذاری شده بود که همگی خارج شد، طول بینی بلند شد، پشت بینی با کمک گوش و دنده و فاشیای تمپورالیس اصلاح شد.