بیمار خانم محترم هستند که با بینی پیچدار و غضروف های تحتانی بدفرم مراجعه کردن، بینی افتادگی دارد بعلاوه قوز مختصر